AlbertiniPackagingGroup

Informacije za web sajt - Politika privatnosti

Poštovana Zainteresovana, Albertini Packaging Group S.p.a. veoma poštuje privatnost korisnika. Podaci koje korisnik može preneti putem Sajta biće tretirani sa najvećom pažnjom i svim alatima neophodnim za garantovanje njihove bezbednosti, u potpunosti u skladu sa trenutnim zakonodavstvom koje štiti poverljivost podataka. Želimo da Vas obavestimo da „Evropska uredba 2016/679 o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka“ (u daljem tekstu „GDPR“) obezbeđuje zaštitu fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka kao osnovnog prava. U skladu sa članom 13 GDPR-a, stoga vas obaveštavamo da:

A. KATEGORIJE PODATAKA:objekat obrade mogu biti vaši lični podaci kao što su:

a. Automatski prikupljeni podaci. Računarski sistemi i aplikacije posvećene radu ove Veb lokacije otkrivaju, tokom njihovog normalnog rada, neke podatke (čiji je prenos implicitan u korišćenju Internet komunikacionih protokola) potencijalno povezanih sa korisnicima koji se mogu identifikovati. Prikupljeni podaci uključuju IP adrese i imena domena računara koje koriste korisnici koji se povezuju sa lokacijom, URI (Uniform Resource Identifier) adrese zahtevanih resursa, metod koji se koristi za prosleđivanje zahteva serveru, veličinu datoteke dobijene kao odgovor, numerički kôd koji ukazuje na status odgovora koji je dao server (uspešan, greška itd.) i druge parametre koji se odnose na operativni sistem, pregledač i IT okruženje koje koristi korisnik, ime dobavljača Internet usluga (ISP), datum i vreme posete, Web stranicu porekla posetioca (referal) i izlaz.
b . Podaci koje je korisnik dobrovoljno dostavio. Dobrovoljno i eksplicitno slanje mejlova na adrese naznačene u različitim pristupskim kanalima ovog sajta ne zahteva saglasnost i podrazumeva pribavljanje adrese i podataka pošiljaoca, neophodno za odgovaranje na zahteve, kao i na sve druge lične podatke koji su uključeni u poruku. Ovi podaci su namenjeni dobrovoljnom obezbeđivanju od strane korisnika u vreme zahteva za pružanje usluge. Umetanjem komentara ili drugih informacija korisnik izričito prihvata smernice privatnosti, a posebno saglasnosti da se uključeni sadržaj slobodno rasiže trećim licima. Naprotiv, određene informacije o rezimeu će biti prijavljene ili prikazane na stranicama sajta pripremljenih za određene usluge na zahtev (obrazac). Korisnik zato mora izričito da pristane na korišćenje podataka sadržanih u ovim obrascima da bi poslao zahtev.
c. Kolačići. Sajt koristi kolačiće. Podaci prikupljeni zahvaljujući kolačićima mogu se koristiti za pristup delovima lokacije ili u statističke svrhe ili da bi iskustvo pregledanja u budućnosti bilo prijatnije i efikasnije, pokušavajući da proceni ponašanje korisnika i izmeni predlog ponude sadržaja u skladu sa njihovim ponašanjem. Za više informacija dostupne su određene smernice za kolačiće.
d. Dodatne komponente. Sajt takođe uključuje dugmad za društvene mreže, kako bi se omogućilo lako deljenje sadržaja na vašim omiljenim društvenim mrežama. Ove dodatne komponente su programirane tako da kolačići ne budu podešeni kada se pristupi stranici, kako bi se zaštitila privatnost korisnika. Ako društvene mreže to obezbede, kolačići mogu biti podešeni samo kada korisnik efikasno i dobrovoljno koristi dodatnu komponentu. Napominjemo da ako je korisnik prijavljen na društvenu mrežu, onda je on ili ona već pristao na korišćenje kolačića prenetih putem ove lokacije prilikom registracije na društvenoj mreži. Prikupljanje i korišćenje informacija dobijenih putem dodatne komponente regulisano je odgovarajućim smernicama privatnosti društvenih mreža, na koje se molimo da se pozivaju.

B. KONTROLOR PODATAKA:

kontrolor podataka je Albertini Packaging Group S.p.a., sa registrovanom kancelarijom u Corso XXV Aprile 167/B 22036 Erba (CO) i operativnim  sedištem u Via Passavone 2/A – 20087 Robecco sul Naviglio (MI), PDV broj 02161730136, koji  se može kontaktirati telefonom na  02/94698601 ili na privacy@albertinipackaging.com.

C. IZVOR LIČNIH PODATAKA:

Lični podaci u posedu Kontrolora podataka prikupljaju se direktno iz subjekta podataka.

D. SVRHA OBRADE PODATAKA I PRAVNOG OSNOVA: obradavaših podataka ima kao svoju svrhu i pravni osnov:

  1. Za podatke prikupljene automatski, pravni osnov je legitiman interes kontrolera podataka i svrha je da se garantuje i poboljša iskustvo pregledanja Veba.
  2. Za podatke koje je korisnik dobrovoljno dostavio, pravni osnov je saglasnost i, za slanje mejlova na naše adrese, svrha je da budemo u mogućnosti da šaljemo odgovore na određene zahteve koje je korisnik uputio; za obrasce svrha je naznačena u konkretnim informacijama.
  3. Za kolačiće i dodatne komponente: uporedite određene smernice za kolačiće.

E. PRIMAOCI PODATAKA:

u granicama koje se odnose na svrhe obrade naznačene, vaši podaci mogu biti preneti, ako je potrebno, drugim subjektima povezanim sa procesnom aktivnostima, internim i  spoljašnjim prema Kontroloru podataka, kao što su  zaposleni i slični,  partneri, konsultantske kompanije, privatne kompanije, pružaoci tehničkih usluga trećih strana, hosting provajderi, IT kompanije, komunikacione agencije. Vaši podaci neće biti rasejani ni na koji način.

F. PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE:

Prikupljeni podaci se ne prenose u treće zemlje van Evropskog ekonomskog prostora. Što se kolačića tiče, uporedite smernice za kolačiće./ Prikupljeni podaci mogu se preneti u treće  zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora, na osnovu adekvatne odluke Komisije ili u prisustvu odgovarajućih zaštitnih mera, radi ispunjavanja gore navedenih namena / mogu se preneti stranim akcionarima Kontrolora podataka, fizičkim i/ili pravnim licima, ili drugim kompanijama iz treće zemlje koje pripadaju  i iste poslovne grupe kao kontrolor podataka, zahvaljujući adekvatnoj odluci Komisije ili u prisustvu odgovarajućih mera zaštite ili  ..

G. PERIOD ZADRŽAVANJA:

na osnovu principa ograničenja skladištenja (art.5, GDPR), provera zastarelosti podataka uskladištenih u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni obavlja se periodično. Posebno:

Podaci prikupljeni automatski se obrađuju, u vreme koje je strogo neophodno, isključivo radi dobijanja statističkih podataka o korišćenju sajta i provere njegovog redovnog funkcionisanja, takođe u bezbednosne svrhe ili u skladu sa rokovima obezbeđenim zakonom.

Podaci koje je korisnik dobrovoljno dostavio čuvaće se na određeno vreme ne premašujući ostvarivanje svrha za koje se obrađuju ili u skladu sa rokovima obezbeđenim zakonom.

H. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA:

subjekat podataka uvek ima pravo da od Kontrolora podataka zatraži pristup svojim/njenim podacima, ispravku ili brisanje istog, ograničenje obrade ili mogućnost prigovora na obradu, da zatraži prenosivost podataka, da opozove saglasnost na obradu tako što će potvrditi ova i druga prava koja obezbeđuje GDPR jednostavnom komunikacijom sa Kontrolorom podataka. Žalbu možete uložiti i nadzornom organu.

I. OBAVEZNO ILI NEO OBLIGACIONO OBEZBEĐIVANJE PODATAKA:

obezbeđivanje vaših podataka je obavezno prilikom pregledanja našeg veb sajta u pogledu tačaka D.1 i D.2 pomenute namene, kako bi se omogućilo pravilno pružanje usluge. Sa druge strane, obezbeđivanje saglasnosti na vaše podatke za tačku D.3 je opcionalno i neće na bilo koji način ugroziti pružanje usluge.

J. NAČINI OBRADE PODATAKA:

lični podaci koje dostavite biće obrađeni u skladu sa navedenim zakonom i obavezama poverljivosti koje se odnose na aktivnosti Kontrolora podataka. Podaci će se obrađivati kako sa IT alatima tako i na papirnim podrškama i na bilo kojoj drugoj vrsti odgovarajuće podrške (npr. cloud sistemi, sistemi arhiviranja i skladištenje digitalne zamene, …), u skladu sa adekvatnim tehničkim i organizacionim bezbednosnim merama koje obezbeđuje GDPR.

K. ZAVRŠNE NAPOMENE I METODE AŽURIRANJA:

informacije su obezbeđene samo za ovaj web sajt a ne i za druge web sajtove koje korisnik može konsultovati putem linkova sadržanih na ovom sajtu. Informacije mogu biti podložne promenama zbog uvođenja novih propisa u tom pogledu, stoga je korisnik pozvan da periodično proverava ovu stranicu kako bi se uvek ažurirao na najnovijim zakonodavnim vestima. Prethodne verzije ovih informacija uvek mogu biti zatražene od kontrolera podataka.

L. KONTAKT DETALJI D.P.O. :

i vlasnik jeodredio D.P.O. koji se može kontaktirati elektronskom poštom na adresu albertinipackaging@segnalazionidpo.it

M. AUTOMATIZOVANO DONOŠENJE ODLUKA: Automatizovano donošenje odluka nije obezbeđeno.