AlbertiniPackagingGroup

Informativno Radite na sama

U skladu sa evropskim zakonom o zaštiti podataka (Art.13, European Regulation 2016/679) Korisnik potvrđuje da Albertini Packaging Group S.p.A. preduzima obradu ličnih podataka korisnika u skladu sa principima ispravnosti, zakonitosti i transparentnosti i zaštite poverljivosti. Zbog toga je Korisnik obavešten da:

A. KATEGORIJE PODATAKA:

predmet obrade mogu biti vaši lični podaci kao što su identifikacioni podaci, lični podaci, kontakt podaci i podaci koji se mogu zaključiti iz nastavnog plana i programa vitae (obuka, profesionalno iskustvo, veštine, interesovanja, jezici izgovoreni) i bilo kakvi podaci određene prirode (koji pripadaju zaštićenim kategorijama, informacije iz kojih se invaliditet može zaključiti).

B. KONTROLOR PODATAKA:

kontroler podataka je Albertini Packaging Group S.p.a., sa registrovanom kancelarijom u Corso XXV Aprile 167/B 22036 Erba (CO) i operativnim  sedištem u Via Passavone,  2/A – 20087 Robecco sul Naviglio (MI), PDV brojem 02161730136, koji  se može kontaktirati telefonom na 02/94698601 ili mejlom privacy@albertinipackaging.com.

C. IZVOR LIČNIH PODATAKA:

lični podaci u posedu Kontrolora podataka se prikupljaju direktno od subjekta podataka.

D. SVRHE OBRADE PODATAKA I PRAVNOG OSNOVA:

obrada vaših podataka, prikupljenih i uskladištenih u vezi sa sastavljanjem ovog obrasca, identifikuje se kao pravni osnov za obradu izvršenja pred ugovornih mera (Art.6.1, slovo B) GDPR),  u vezi sa ocenom kandidata kroz podatke o njegovom nastavnom planu i programu vitae. Pravni osnov za svaku obradu posebnih podataka uključenih u CV je potreba da se ispune obaveze i ostvare specifična prava Kontrolora podataka iz oblasti zakona o radu (član 9.2 pisma B), kako je pojašnjeno u Odredbi Garanta br. 146/2019 „Odredba koja sadrži odredbe koje se odnose na obradu posebnih kategorija podataka“.

E. PRIMATELJI PODATAKA:

u granicama relevantnim za naznačene svrhe obrade, vaši podaci mogu biti saopšteni, ako je potrebno, drugim subjektima povezanim sa aktivnostima obrade, internim i eksternim za Kontrolora podataka, kao što su zaposleni i slični, eksterni saradnici, konsultantske kompanije. Vaši podaci neće biti otkriveni ni na koji način.

F. PRENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE:

Prikupljeni podaci se ne prenose u treće zemlje van Evropskog ekonomskog prostora.

G. PERIOD ČUVANJA:

prikupljeni podaci će se čuvati u periodu koji ne prelazi ostvarenje svrhe za koju se obrađuju („princip ograničenja skladištenja“, čl. 5, GDPR) ili u skladu sa rokovima utvrđenim propisima zakona. Periodično se vrši provera zastarelosti podataka koji se čuvaju u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni.

H. PRAVA SUBJEKTA PODATAKA:

subjekat podataka uvek ima pravo da od Kontrolora podataka zatraži pristup svojim/njenim podacima, ispravku ili brisanje istog, ograničenje obrade ili mogućnost prigovora na obradu, da zatraži prenosivost podataka, da opozove saglasnost na obradu tako što će potvrditi ova i druga prava koja obezbeđuje GDPR jednostavnom komunikacijom sa Kontrolorom podataka. Subjekat podataka takođe može da uloži žalbu nadzornom organu

I. OBAVEZNO ILI NEO OBLIGACIONO OBEZBEĐIVANJE PODATAKA:

Vas da  je obezbeđivanje podataka obavezno i da će neispunjavanje podataka rezultirati isključenjem iz procesa pre izbora. Za podatke „određene“ prirode, njihova komunikacija nije obavezna i neće ometati procenu aplikacije.

J. METODE OBRADE PODATAKA:

Lični podaci koje dostavite biće obrađeni u skladu sa navedenim zakonodavstvom i obavezama poverljivosti koje inspirišu aktivnosti Kontrolora podataka. Podaci će biti obrađeni kako it alatima, tako i na papirnoj podršci i na bilo kojoj drugoj vrsti odgovarajuće podrške, u skladu sa odgovarajućim bezbednosnim merama u skladu sa GDPR-om.